آموزش پیدا کردن آیدی نامبر (ID Number) از طریق Dota 2:

وارد بازی Dota 2 شده و مانند شکل زیر عمل کنید: